English | Deutsch | Magyar |
2017. december 14. Szilárda

CÍMOLDAL
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTÁR
A szelektív hulladékgyűjtés változása
TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
BOROSTYÁN ÉTTEREM ÉS SZÁLLÁS
HORGÁSZTÓ
CIVIL SZERVEZETEK
FORRÁS IV. BERUHÁZÓ VIZIKÖZMŰ TÁRSULAT
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0067
BÖLCSŐDE PROJEKT TOP-1.4.1
HASZNOS LINKEK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
ORVOSI ÜGYELET
HELYI ÚJSÁG
KÖZBESZERZÉSEK
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
LETÖLTHETŐ DOUKOMENTUMOK
NÉPSZAVAZÁS 2016


Témahét alma


Farsang témahét

ÜLLÉS ÉS FORRÁSKÚT KÖZSÉGEK KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

A TÁMOP 3.1.4. pályázatához kapcsolódóan óvodánkban 2010. február 8 – 12. között

„Éljen a tánc, móka

itt a farsang, szól a nóta”

elnevezéssel témahét került megrendezésre, melynek keretében tartalmas játékos tevékenységeket ajánlottunk óvodásaink számára.

Pálfalvi Nándor: Farsang

Táncra, táncra kislányok

daloljatok kisfiúk.

Itt a farsang, haja – huj,

ne lássunk most szomorút.

Mert a farsang februárban,

nagy örömöt ünnepel.

Múlik a tél haja-huj,

s a tavasznak jönni kell.

Álljon a bál, amíg állhat,

nyagassuk a citerákat.

Körbe – körbe! csak vidáman

Maszk nélkül, meg maskarában.

Témahét helye: Margarét Óvoda Forráskút

Résztvevő gyermekcsoport: Kiscsoport

Megvalósítás időszaka: 2010. február 8 – 12.-ig

Témahét célja:Néphagyományok őrzése, ápolása a gyermekkor korai szakaszában szűkebb (csoportban) és tágabb (óvodánkban) keretek között.

Farsanghoz kapcsolódó tevékenységeken alapuló ismeretszerzés.

Témahét előkészítése:

1. Tervezés, szervezés, a témához kapcsolódó eszközök, fényképek gyűjtése

2. Heti terv összeállítása: kiemelt műveltség területek köré csoportosuló feladatok, tevékenységek, kezdeményezések

3. Gyűjtőmunka a gyermekekkel közösen:

- fényképek

- szemléltető képek

- zene –, mese -, versgyűjtemény

4. Farsangi bál szervezése a Művelődési Házban szülőkkel közösen

1. nap

A nap feladata:

A farsanghoz kapcsolódó, korábban szerzett ismeretek felidézése.

Kötetlen beszélgetéssel a verbális kommunikációs készség, a beszédértés fejlesztése.

Szókincsbővítés az új kifejezések (maskara, téltemetés, tuskóhúzás) használatával.

Színek változatos alkalmazásával esztétikai nevelés.

Színezéssel a finommotorika, szem – kéz koordináció fejlesztése.

Matematikai tartalmú ismeretek bővítése.

A témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Bohócokat ábrázoló fotókon megfigyeljük a ruhákat, a sapka formáját, színét, mintáját

• Mennyiségi megállapításokat teszünk (több – kevesebb) a fotókon látható bohócok számát illetően

• A bohóc síkbáb elkészítése, színezése

• Közben elmondom az „Farsang van ma…” kezdetű verset.

• Az elkészített síkbábok segítségével mikrocsoportos versmondás

Farsang van most,

Ne feledd el.

Maskarádat

fürgén vedd fel!

Szól a duda,

szedd a lábad,

perdülj, fordulj

fürgén járjad!

Dobbanjon a

bundás bakancs

vígság legyen,

ez a parancs!

2. nap

A nap feladata: A dal elsajátításával a farsang hangulatának előkészítése.

Egyszerű táncmozdulatokkal metrumérzék fejlesztése.

Kooperatív képességek fejlesztése.

Farsangi szemüveg díszítése mozaik készítés technikájával, finommotorika -, esztétikai érzék fejlesztése.

Alkotókedv fokozása a síkban való tájékozódás során.

A témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Felidézzük a korábban megbeszélt farsangi népszokásokat: téltemetés, tavaszvárás, tuskóhúzás

• Kezdeményezés a babakonyhai játékból, babák megvendégelése

• Megbeszéljük az esztétikus terítés alapszabályait: kistányér -, szalvéta használat, udvarias kínálás

• Eléneklem a „Járjunk táncot …” kezdetű dalt

• Érdeklődő gyerekeknek ragasztót és kartonból előre kivágott farsangi szemüveg formát adok kisebb méretűre vágott különböző színű papírmozaikkal

• Az elkészült szemüvegeket felpróbálva megtekintjük „Farsangi szemüveg kiállítás” keretében

• Farsangi szemüvegben gyakoroljuk az új dalt és az egyszerű táncmozdulatokat

3. nap

A nap feladata:A szociális képességek, az együttműködési képesség alakítása az Állatok farsangja eljátszásával.

Az állat fejdíszek kiválasztásával a döntésképesség fejlesztése, önismeret bővítése.

A közösség és az egyén összetartozásának mélyítése.

A zenemű meghallgatásával hallásfejlesztés, esztétikai nevelés, nagymozgások fejlesztése.

Empátia, beleélő képesség fejlesztése.

A témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• A fejdísszel teli kosár elhelyezése a csoportszobában

• Az érdeklődő gyerekek választanak állat fejdíszt

• Saint-Saëns: Állatok farsangja című zenére farsangi bálat rendezünk a csoportban

• Az állat fejdísznek megfelelő mozgás utánzása

• Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése (négylábú és kétlábú állatok)

4. nap

A nap feladata:A gyurmázás technikájának (gömbölyítés) gyakorlása, majd egy új technika (lapítás) megismertetése.

Finommotorika, ujjak mozgásának és a tapintásos észlelésnek fejlesztése.

Alkotókedv fokozása.

Matematikai viszonyítások (kisebb – nagyobb, több – kevesebb) megfogalmazásával kommunikációs készség, ítélőképesség fejlesztése.

A témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Kezdeményezés a babakonyhai játékból

• Készítünk a babáknak farsangi fánkot

• Érdeklődő gyerekeknek gyurmatáblát és lisztgyurmát adok

• Mintázás közben elmondom az „Elmúlt farsang … „ kezdetű mondókát

• A kész fánkokat kis kosárba helyezzük és betesszük a babakonyhába

Elmúlt farsang, el, el, el

Kinek használt, kinek nem

Nekem használt, neked nem

Én táncoltam, te meg nem.

5. nap

A nap feladata:Az együttműködési képesség, az összetartozás érzésének fejlesztése.

Verbális kommunikáció magasabb szintre emelése.

Tiszta, érthető versmondásra törekvés.

A Művelődési Házban történő szerepléssel az önbizalom fejlesztése, szereplési vágy kielégítésére törekvés.

Alkalmazkodó készség növelése, türelem, kitartás fejlesztése.

A témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• A farsangi bál megszervezése és lebonyolítása a szülők bevonásával

• A farsangi műsor előadása a vendégeknek

• Óvónők bábműsora, dramatizálással a gyermekek számára

• Mozgásos vetélkedő játékok megszervezése

• Nagycsoportosok cirkuszi műsorának megtekintése

• Zenés, táncos játékok lebonyolítása

• Farsangi fánk elfogyasztása a bál zárásaként

A témahét összegzése:

Feladatunk az volt, hogy az óvodás gyermekek így a kiscsoportos korosztály is érzékelje, és egyben részese is legyen a farsangi népszokásoknak, hagyományoknak. Érdeklődésükhöz mérten vegyenek részt a témahéthez kapcsolódó kezdeményezésekben, tevékenységekben. Egyénileg és mikrocsoportos foglalkoztatási keretekben fejlődjenek. Ismereteiket tapasztalati úton szerezték meg. Nagyban fejlődött a közösségi és együttműködési készségük.

Alma témahét

A TÁMOP 3.1.4. pályázatához kapcsolódóan óvodánkban 2009. november 9 – 13. között

„Alma, alma, piros alma”

Elnevezéssel témahét került megrendezésre, melynek keretében tartalmas játékos tevékenységeket ajánlottunk óvodásaink számára.

Csanádi Imre: Alma

Érik az alma,

Hajlik a gallya,

Fűre hajlik, mint egy sátor,

sok édes almától.

szedjük,

kapjuk,

habosra harapjuk, -

a többivel mi legyen?

holnapra

hagyjuk.

Témahét helye: Margarét Óvoda Forráskút

Résztvevő gyermekcsoport: Kiscsoport

Megvalósítás időszaka: 2009. november 9 – 13-ig

Témahét célja:A gyermekkor korai szakaszában alakuljon ki a helyes táplálkozás, ezen belül a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának igénye. Érzékeljék az egészséges életmód és az étkezés összefüggését játékos tevékenységeken alapuló ismeretszerzés során. Sajátítsák el a gyümölcsök fogyasztásához kapcsolódó alapvető egészségügyi szokásokat.

Témahét előkészítése:

1. Tervezés, szervezés, a témához kapcsolódó eszközök, gyümölcsök gyűjtése

2. Heti terv összeállítása: kiemelt műveltség területek köré csoportosuló feladatok, tevékenységek, kezdeményezések

3. Gyűjtőmunka a gyermekekkel és a szülőkkel közösen:

- őszi gyümölcsök

- szemléltető képek

- zene –, mese -, versgyűjtemény

4. séta megszervezése a közeli gyümölcsöskertbe

1. nap

A nap feladata:

A családban szerzett ismeretek felidézése.

Sétával a közös tapasztalatszerzés örömének éreztetése, utcai viselkedés szabályainak megismertetése.

Almaszedéssel a nagymozgások, karizom erősítése.

Beszélgetéssel a beszédértés, verbális kommunikációs készség fejlesztése.

A tűz témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Élményszerző séta keretében megfigyeljük az almafát, nagyságát, rajtalévő gyümölcsök színét, formáját

• Kötetlen beszélgetés alkalmával felfedezzük, hogy a Nap éltető melegének, a napsütésnek jótékony hatása van az élőlényekre, így a növényekre is

• Az almaszedés közben eléneklem a csoportnak az Alma, alma, piros alma kezdetű dalt

Alma, alma, piros alma odafönn a fán.

Ha elérném, nem kímélném, leszakítanám.

De elérnem nincs reményem, várom, hogy a szél

azt az almát, piros almát lefújja elém.

De elérnem nincs reményem, várom, hogy a szél

azt az almát, piros almát lefújja elém.

2. nap

A nap feladata:

Az élményszerző kiránduláson szerzett tapasztalatok felidézésével hosszú távú memória fejlesztése.

Az almák különböző szempontok szerinti válogatásával figyelemkoncentráció, gondolkodás fejlesztése.

Összehasonlítás képességének gyakorlása.

Szociális képességek fejlesztése: együttműködési képesség, akarati tényezők fenntartható fejlődés alakításával.

A tűz témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Felidézzük, hogy az élményszerzés séta alkalmával az almákat leszedtük a fáról és kosárba raktuk, majd ezeket asztalra helyezzük

• Megfigyeljük a nagyságát, formáját, színét

• Mikrocsoportos keretek között válogatjuk: nagyság szerint kisebb – nagyobb

szín szerint piros – sárga

• „Piros alma sárga” mondóka elsajátítása

• Megbeszéljük a fogyasztás módját, a gyümölcsökkel kapcsolatos helyes étkezési szokásokat

• Mielőtt elfogyasztjuk alaposan, folyó vízben megmossuk

• Felnőtt által feldarabolt almákat megkóstoljuk, ízlelgetjük

• Ízlelés útján felfedezzük, hogy vannak édes, savanykás, savanyú almák

• Megbeszéljük, hogy miért fontos a mindennapos gyümölcsfogyasztás

• Célba gurító versenyt rendezünk kosárba almákkal

Piros alma sárga,

gurulj a kosárba

3. nap

A nap feladata:

A gyurmázás egyik alaptechnikájának (gömbölyítés) elsajátítása.

Finommotorika és a tapintásos észlelés fejlesztése, gyurma felületén való tájékozódás a finommozgások gyakorlásán keresztül (alma szára, csuma rész papírból, majd ennek megfelelő helyre helyezése).

Szem – kéz koordináció fejlesztése.

A tűz témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Kezdeményezés a babakonyhai játékból

• Kínáljuk meg a babákat is a finom vitaminos almából

• Az érdeklődő gyermekeknek gyurmatáblát és a tűz jellegzetes színével megegyező (piros) lisztgyurmát adunk

• Az elkészült „almákat” tálcákra helyezzük, megbeszéljük, hogy 1 – 2 napi száradás után tudjuk a babakonyhába tenni

• „Alma, alma” kezdetű dal eléneklése az érdeklődő gyermekek számára

4. nap

A nap feladata:

A dal elsajátításával dinamikai érzék fejlesztése.

Az egyenletes lüktetés kifejezésével a metrumérzék fejlesztése.

A közösségi -, az egymáshoz tartozás érzésének erősítése.

A tűz témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• Előre megfestett almafa formára kivágott vastag karton elhelyezése a csoportszobába

• Az „almafa” alá ülve az érdeklődő gyermekek meghallgatják a Rua – Rua kezdetű dalt

• Fejdísz használatával ösztönözzük a mikrocsoportos vagy egyéni éneklésre a gyermeket

• Előre kivágott, jellel ellátott almák felragasztása az „almafánkra”, így mindenkinek van egy kis almája, a felnőtteknek egy – egy nagy almája

• Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése (több – kevesebb, kisebb – nagyobb)

5. nap

A nap feladata:

A mesetudat és a gondolkodási műveletek fejlesztése a bemutatás és az azt követő beszélgetés során.

Az emlékezet, a figyelem, a képzelet, a fantázia fejlesztése a mese hallgatása során.

Szókincsbővítés az új, ismeretlen szavak által (medve koma, lepottyan)

Empátia, a beleélő képesség fejlesztése a mese szereplőivel való azonosulás során.

Nyelvi kifejezőkészség bővítése.

Mozgásos játékkal a figyelem, téri orientáció, nagymozgások fejlesztése.

A tűz témakörhöz kapcsolódó kompetencia alapú tevékenységek:

• A mesegyertya elhelyezésével történő kezdeményezés erősíti a tűz témakörhöz való kapcsolódást

• Többszöri ismétlés után lehetőséget adunk a mese eljátszására, biztosítva a fejdíszeket

• Gyermekeket „átvarázsoljuk” autókká, akik almát szállítanak a „piacra” – mozgásos játék, futkározás szétszórt alakzatban, jelre kijelölt helyre futás

• Tálcán már megmosott, feldarabolt almát kínálunk a kezdeményezés lezárásaként

A témahét összegzése:

Célunk az volt, hogy a kiscsoportos gyermekek a beszoktatás ideje alatt tartalmas, komplex tevékenységekben vehessenek részt igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően. Ezzel könnyebbé tegyük a szülőktől való elválást az óvodába érkezéskor. Az egyéni fejlesztéssel, mikrocsoportos foglalkoztatási keretekkel igyekszünk a gyermekek képességeinek szintjéhez alkalmazkodni. Megteremtettük annak lehetőségét, hogy ismereteiket tapasztalati úton szerezzék meg. Alapoztunk a gyermekek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira.