VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  INTÉZMÉNYEK  |  ÓVODA
Nyomtatható verzió
Margarét Napköziotthonos Óvoda

Az óvoda házirendje:Házirend.pdf

SZMSZ:SZMSZ.pdf

Pedagógiai program:Pedagógiai program.pdf

Óvodánk három csoportos, hetvenöt férőhelyes alapfokú nevelési intézmény, mely a község centrumában helyezkedik el. Zöld övezettel, esztétikus fajátszótérrel, közlekedési pályával és az ehhez szükséges eszközökkel (roller, tricikli, kerékpár) növeli a gyermekek mozgásterét, mozgáslehetőségeit. Az óvoda berendezései –csoportszobák és az udvar- a gyermekek biztonságát, egészséges életmódjának kialakítását, fejlesztését szolgálják. Belső tárgyi feltételeink is maximálisan megfelelnek az előírásoknak, hiszen a csoportszobák barátságosak, esztétikusak, minden csoportban galériákkal növeltük a gyermekek játékterét.

Óvodánk tevékenységközpontú fejlesztő nevelési program alapján végzi munkáját. Nevelésünk célja: a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése, életkorilag a legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével. Fő célunk: a gyermekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése, személyiségének fejlesztése tevékenységek által. Ennek érdekében megfigyeléseket, tapasztalatszerzéseket szervezünk szűkebb és tágabb környezetükben. Gyakran veszünk részt a szülők segítségével családoknál a tavaszi veteményezésekben, az őszi szüretelésekben. Célunk: gyermekeink tanuljanak meg egymással együttműködni, jól kooperáló és kommunikáló nyugodt, derűs gyermekekké váljanak.

A nevelési célok és feladatok az egész óvodára nézve azonosak. A csoportok arculatát a gyermekek és az óvodapedagógusok személyisége alakítja, formálja sajátossá. Nevelésünk célját és feladatát a megfelelően kialakított heti- és napirend keretei között; a gyermekek életkorához és fejlettségéhez igazodó tevékenységek segítségével valósítjuk meg. Tevékenységek szervezése szabadon választott és kötelező formában történik: játék, mese, vers, festés, rajzolás, kézi munka, ének-zene, környezet megismerése és védelme. A környezet térbeni; formai, mennyiségi összefüggéseinek megismerése, munka jellegű tevékenységek.

Személyi feltételeink: minden óvodapedagógus főiskolai végzettségű, az óvónők nevelőmunkáját szakképzett dajkák segítik. Nevelőmunkánkban résztvevő, külső munkatársaink, akikkel több éve folyamatos az együttműködésünk:

  • logopédus,védőnő,
  • gyermekorvos,

Elérhetőségek:

6793 Forráskút, Dózsa György u. 10.

Tel. / fax: 62/ 287-123

e-mail: ovoda@forraskut.hu

Képek megtekintése

Óvodánkba 2009 szeptemberétől a TÁMOP- 3.1.4./08/2-2009-0060 azonosító számú sikeres pályázat után bevezetésre került a Kompetencia alapú óvodai programcsomag.

A komplex óvodai programcsomag az egész életen át tartó tanulást megalapozó motivációs, játékos készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő tevékenységgel kapcsolatos program.

A kompetencia-alapú óvodai programcsomag bevezetésével, megvalósításával arra törekszünk:

- hogy a gyermekek felfedezzék képességüket, készségüket, azokat fejlesztve kialakuljon egészséges önbizalmuk „én tudatuk”, ezáltal képesek legyenek újabb ismeretek megszerzésére, melynek birtokában meg tudnak felelni a jövőbeli kihívásoknak

- hogy a helyi, saját adottságainknak megfelelően neveljük az óvodásokat, előtérbe helyezve az egyéni képességfejlesztést, melynek birtokában megtanulnak a gyermekek bizonyos dolgokat megcsinálni, bizonyos feladatokat megoldani, ehhez legyen állandó késztetésük, motivációjuk

Az óvodai programcsomag a négy őselem köré épül:

TŰZ: október, november, december

VÍZ: január, február, március

FÖLD: április, május, június

LEVEGŐ: július, augusztus, szeptember

Az ajánlás tématerveket tartalmaz, melyeket igyekszünk beilleszteni saját helyi programunkba. A programcsomag különböző nevelési területeket komplex formában dolgozza fel, biztosítva annak lehetőségét, hogy saját programunk elemeit is beépíthessük. Három hónapon belül minden korosztály a maga szintjén dolgozza fel az adott témát, miközben az aktuális ünnepeket is megtartjuk.

Sok használható ötletet kapunk a témák feldolgozásához, amely gazdagítja módszertárunkat, illetve mi is saját ötleteinkkel egészíteni, bővíteni tudjuk a programot. Ezáltal az óvodánknak megmarad a saját, önálló arculata, a bevált helyi programunk, a tevékenységközpontú program nevelésfilozófiája.

Komoly kihívást jelentett a programban való részvételünk a megvalósító kolleganők számára. A tervező munkánkat még jobban, alaposabban át kellett gondolnunk, a programcsomag beilleszthetőségét pedig mérlegelni kellett.

Előtérbe került, hangsúlyosabbá vált a két óvónő egymást segítése, együttgondolkodása, összhangja.

A szülőknek, intézményünk fenntartójának is igénye, hogy a gyermekekkel jól képzett, korszerű ismeretekkel rendelkező óvodapedagógusok foglakozzanak. Ebben nyújtanak segítséget a pedagógus-továbbképzések, amelyek mind az óvodapedagógusok, mind a vezető számára különféle tématerületeken támogatást adnak a program megvalósításához.

Mit várunk az óvodai programcsomag bevezetésétől?

- hatékonyabb, és eredményesebb nevelőmunkát

- a gyermekek igényeinek, és életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztést

- alkalmazhatóbb tudás megszerzését

- óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítését

- az iskolai fejlesztés megalapozását

- esélyegyenlőség növelését

- az intézmények és a pedagógusok közötti együttműködés erősödését

- pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését, megújulását

- modern digitális eszközök alkalmazását az óvodai életben

Reméljük, hogy az óvodánkban bevezetésre kerülő kompetencia alapú oktatási program új távlatokat nyithat a gyermeknevelésben, továbbfejleszti, színesíti munkánkat és nagy segítséget nyújt a differenciálásban, az egyénre jellemző sajátosságok keresésében, ezzel is segítve a gyermekek optimális fejlesztését, fejlődését.


Létrehozás dátuma: 2006. október 13.
Utolsó módosítás dátuma: 2014. január 20.